Ochrana osobných údajov | Tauricon - meradlá, meracie prístroje a stroje

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Tauricon, s.r.o. sa pre potreby ochrany osobných údajov riadi podľa platnej legislatívy. V súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov vám poskytujeme nasledovné informácie:

Prevádzkovateľom osobných údajov zákazníka podľa § 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť Tauricon, s.r.o., Trenčianska 1279, 020 01 Púchov, IČO: 44765487 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Ohľadom ochrany osobných údajov môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na:

 • Telefonickom čísle 042/ 426 0 030
 • e-mailovej adrese info@tauricon.sk
 • alebo aj na adrese sídla spoločnosti Trenčianska 1279, 020 001 Púchov.

Prevádzkovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Odoslaním dopytu prostredníctvom kontaktného alebo dopytového formulára na stránkach nášho webu užívateľ potvrdzuje, že rozumie týmto podmienkam ochrany osobných údajov a že s nimi v plnom znení súhlasí.

Odoslaním dopytu, objednávky/kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailovej adresy Prevádzkovateľa, poštou, faxom alebo osobne zákazník potvrdzuje, že rozumie týmto podmienkam ochrany osobných údajov a že s nimi v plnom znení súhlasí.

V súlade so Zákonom spracovávame a pod osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej ale aj identifikovateľnej osobe. Identifikovaná osoba je osoba, o ktorej sú z vašej strany poskytnuté údaje ako: meno a priezvisko, pracovné zaradenie, služobná e-mailová adresa na (nie napr. info@....sk), či služobné telefónne číslo. Identifikovateľnou osobou je osoba, ktorú možno priamo ale aj nepriamo identifikovať podľa jej identifikátora: meno, personálne identifikačné čísla, údaje lokalizačného charakteru, sociálne sieťové alebo všeobecne sieťové identifikačné prvky alebo podľa identifikátorov zvláštnych prvkov (vzhľad, hendikep, ekonomické zabezpečenie atď.).

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie objednávky alebo zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b, Zákona. Ďalším zákonným dôvodom je, že zákazník/dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel vzájomnej spolupráce s Prevádzkovateľom.

Osobné údaje spracovávame, pretože existuje oprávnený záujem, ktorým je udržiavanie obchodného vzťahu so zákazníkom a z toho potrebnej/vyplývajúcej vzájomnej komunikácie.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol zákazník alebo spolupracujúci partner:

 • na potreby vytvorenia cenovej, technickej ponuky
 • na potreby uzatvorenia alebo plnenia objednávky/kúpnej zmluvy
 • na potreby uzatvorenia inej ako kúpnej zmluvy
 • na potreby doručenia tovaru k zákazníkovi/partnerovi
 • na potreby vystavenia osvedčenia o účasti na kurze

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov). Prevádzkovateľ môže získané osobné údaje z tvorby ponúk, plnenia objednávok, zmlúv alebo osobných stretnutí, použiť aj na zasielanie obchodných oznamov a newsletterov. Táto skutočnosť je zákazníkovi známa. Pokiaľ si zákazník neželá aby dostával od Prevádzkovateľa obchodné oznamy alebo newslettery, môže nám to oznámiť na e-mailovej adrese info@tauricon.sk alebo môže priamo odpovedať na doručený e-mail s poznámkou „NEPOSIELAŤ“, Prevádzkovateľ zabezpečí nápravu do jedného mesiaca od doručenia, s tým, že zákazníkovi Prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi. Na základe tohoto oznámenia bude zákazník vyradený z evidencie zákazníkov.

Účelom spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom je vybavenie dopytu, objednávky/kúpnej zmluvy a s tým spojený výkon práv a povinností vyplývajúci s uzatvoreného zmluvného vzťahu. Objednávku alebo zmluvu nie je možné uzavrieť bez potrebných osobných údajov, ako napr. názov firmy, IČO, meno a priezvisko, adresa, funkcia, kontakt atď.)

Účelom spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom je aj posielanie obchodných oznamov alebo ďalších marketingových aktivít. Prevádzkovateľ prehlasuje, že tieto aktivity sú vždy v súlade s predmetom podnikania zákazníka.

Zákazník odoslaním dopytu (ústny, písomný), objednávky, uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. inej ako kúpnej zmluvy, dáva v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. súhlas prevádzkovateľovi/predávajúcemu so spracovávaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre tieto účely. Účely sa vzťahujú na poslanie ponuky, uzavretie kúpnej zmluvy, uzavretie iných ako kúpnych zmlúv a pre účely doručenia tovaru zákazníkovi. Ďalej sa účely vzťahujú na spracovávanie a vybavenie ponúk, objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, kde Prevádzkovateľ informuje užívateľov o stave objednávok, tento účel trvá aj po úspešnom vybavení objednávky/zmluvy a trvá aj pre vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vrátení tovaru, vybavovaní reklamácií, vystavovaní faktúr, vystavovaní dodacích listov, vystavovaní kalibračných listov, osvedčení a pod.), toto platí až do doby, kedy zákazník svojim písomným vyjadrením pošle nesúhlas s týmto spracovaním.

Zákazník udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok aby mohol spracovať na potrebné účely jeho osobné údaje.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí podľa Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovateľ mohol spracovávať alebo uchovávať jeho osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a databázach Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený, podľa týchto Všeobecných obchodných podmienkach, zasielať na e-mail zákazníka správy o cenových akciách, nových ponukách tovarov a služieb, školeniach, kalibračných a servisných službách, resp. iných službách predávajúceho v súlade s jeho predmetmi podnikania. Zákazník môže posielanie newsletterov, správ, akcií, ponúk kedykoľvek odvolať poslaním e-mailu Prevádzkovateľovi, z ktorého bude zrejmé, že predmetné aktivity od Prevádzkovateľa už prijímať nechce, zvyčajne textom NEPOSIELAŤ.

Pokiaľ by zákazník mal potrebu zmeniť poskytnuté osobné údaje alebo ich zrušiť v našej evidencii, môže tak kedykoľvek učiniť ústnou formou na telefónnom čísle 042/ 426 0 030 alebo písomnou formou prostredníctvom elektronického komunikačného prostriedku na e-mailovej adrese info@tauricon.sk, Prevádzkovateľ zabezpečí nápravu do jedného mesiaca od doručenia. Prevádzkovateľ tak podľa želania zákazníka buď osobné údaje zákazníka upraví alebo ich zruší/odstráni z evidencie.

Pokiaľ by Prevádzkovateľ potreboval vykonať predzmluvný vzťah so zákazníkom, Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, učiní tak v procese uzatvárania zmluvy pri spracovaní osobných údajov bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže Prevádzkovateľ bude vystupovať ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osobné údaje zákazníka bude získavať len pre potreby uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Ďalej vyhlasuje, že osobné údaje zákazníka nebude získavať na iné účely, ako sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a že osobné údaje zákazníka bude využívať na účel, na ktorý boli zhromaždené, nebude ich združovať s osobnými údajmi získané na iný účel.

Prevádzkovateľ oboznámi, podľa potreby, zákazníka pred odoslaním tovaru, že jeho osobné údaje dostala tretia strana, napr. kuriérska služba, pre potreby doručenia tovaru. Pre tieto potreby bude nutné poskytnúť: názov firmy, adresu, meno a priezvisko príjemcu, telefonický kontakt, resp. e-mailovú adresu.

V prípade, že Prevádzkovateľ alebo zákazník poskytol údaje a informácie o osobných údajoch tretej strane (napr. za účelom vrátenia alebo dodania tovaru), prehlasuje, že tak urobil so súhlasom tretej strany a tá má povinnosť konať podľa platnej legislatívy SR v oblasti ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ oboznámi, podľa potreby, zákazníka pred uzatvorením zmluvy alebo plnením objednávky, že jeho osobné údaje dostala tretia strana, napr. leasingová spoločnosť, pre potreby financovania obchodného prípadu. Pre tieto potreby bude nutné poskytnúť: názov firmy, adresu, IČO, DIČ DPH, meno a priezvisko príjemcu, bankové spojenie, bankový účet, telefonický kontakt, resp. e-mailovú adresu.

Prevádzkovateľ podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný rešpektovať dobu uchovávania osobných údajov zákazníka.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka:

 • do tej doby, pokiaľ zákazník nepošle odvolanie súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov pre účely marketingových aktivít Prevádzkovateľa,
 • do tej doby, pokiaľ zákazník nepošle odvolanie súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov z dôvodu ukončenia obchodnej spolupráce s Prevádzkovateľom,
 • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka po dobu 10 rokov, prípadne do dátumu kedy dotknutý zákazník doručí svoju žiadosť Prevádzkovateľovi na vymazanie jeho osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zákazníka tieto vymazať.

Prevádzkovateľ oznamuje zákazníkovi, že pre potreby zabezpečenia vzájomných vzťahov so zákazníkom, má svojich zmluvných príjemcov osobných údajov, teda subdodávateľov Prevádzkovateľa. Osobné údaje teda môžu byť podľa potreby poskytnuté Prevádzkovateľom aj jeho subdodávateľovi.

Subdodávatelia Prevádzkovateľa sú osoby:

 • ktoré zabezpečujú dodávanie tovaru alebo služby,
 • ktoré zabezpečujú vystavovanie kalibračných listov alebo osvedčení,
 • ktoré zabezpečujú chod webovej stránky www.tauricon.sk, e-mailovú elektronickú prevádzku,
 • ktoré sú potrebné z hľadiska financovania zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom,
 • ktoré sú potrebné z hľadiska poistenia zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom,
 • ktoré sú potrebné z hľadiska realizácii marketingových služieb,
 • ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia účtovných služieb medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom,
 • ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia právnych služieb medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom.

Prevádzkovateľ nemá právo odovzdávať osobné údaje zákazníka iným tretím osobám, zvlášť takým, ktoré nemajú nič spoločné s predmetom podnikania Prevádzkovateľa a nesúvisia s obchodným vzťahom Prevádzkovateľa a zákazníka.

Dotknuté osoby/zákazník má právo:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom §21 Zákona,
 • právo na opravu svojich osobných údajov §22 Zákona,
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov §23 Zákona,
 • právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §24 Zákona,
 • právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov §27 Zákona,
 • právo na prenos svojich osobných údajov §26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracovania jeho osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu.

Zákazník nie je povinný svoje osobné údaje poskytnúť Prevádzkovateľovi, berie však na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo objednávku s Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ má povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby alebo zákazníka. Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe/zákazníkovi informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytovať súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv ako aj poskytnúť dotknutej osobe/zákazníkovi informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti. Ak by nastal prípad, že žiadosť dotknutej osoby/zákazníka je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií dotknutej osobe/zákazníkovi § 29, ods. 5, písmeno a) Zákona.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka nakladať a zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou SR.


Spolupracujeme
Predvádzacie
miestnosti
Vedieť viac
Prevádzka Púchov:
Mitutoyo predvádzacia miestnosť
Haimer predvádzacia miestnosť

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

 

Kontakt na prevádzku:

Telefón: +421 (0)42 426 0 030
Telefón: +421 (0)42 426 0 032
Fax: +421 (0)42 426 0 043
Mobil: +421 (0)905 332 173

Dopytový košík
Vyprázdniť košík