Všeobecné obchodné podmienky | Tauricon - meradlá, meracie prístroje a stroje

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Predávajúci (ďalej aj ako Prevádzkovateľ):

Spoločnosť Tauricon, s.r.o.,
Trenčianska 1279, 020 01 Púchov,
IČO: 44765487, IČ DPH: SK2022819392,
bankové spojenie: ČSOB a.s.,
číslo účtu: 4011680468/7500,
IBAN: SK64 7500 0000 0040 1168 0468,
SWIFT CODE: CEKOSKBX,
prevádzkovateľ webovej stránky www.tauricon.sk,
zapísaná na OR Okresného súdu Trenčín, zložka 21604/R.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každého obchodného prípadu, ktorý vzniká pri obchodnej spolupráci medzi predávajúcim a kupujúcim. Zákazník poslaním záväznej objednávky súhlasí s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej VOP). VOP spoločnosti Tauricon, s.r.o. sú voľne dostupné na webovej stránke www.tauricon.sk, pokiaľ zákazník nemá prístup k internetu, alebo z iných dôvodov sa nevie prostredníctvom uvedenej stránky k VOP dostať, je povinný si ich vypýtať inou formou. Ak tak neučiní platia naše VOP. Pri všetkých objednávkach, ktoré prídu prostredníctvom e-mailu, faxu, alebo sú dohodnuté ústnou, či telefonickou formou, platia naše VOP. Pokiaľ zákazník nesúhlasí s našimi VOP je nutné dohodnúť iné obchodné podmienky, podľa ktorých sa uskutoční dohodnutý obchod. Ak sa nedohodnú iné obchodné podmienky, vždy budú platiť VOP spoločnosti Tauricon, s.r.o.

Kupujúci je každý subjekt, ktorému bolo pridelené IČO príslušnými úradmi Slovenskej republiky.

Predávajúci sa v týchto obchodných podmienkach riadi platným Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a jeho novelizáciami.

Všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné na webovej stránke www.tauricon.sk v sekcii INFO alebo ich zákazníkovi pošleme na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu.

Webové stránky www.tauricon.sk neplnia funkciu e-shopu alebo internetového obchodu, slúžia ako on-line katalóg tovaru a služieb. Prostredníctvom webových stránok www.tauricon.sk nie je možné objednať tovar alebo službu. Tovar alebo služba sa dá prostredníctvom uvedených webových stránok len dopytovať. Objednávku na základe vytvorenej ponuky musí zákazník poslať e-mailom, faxom, poštou alebo musí prísť osobne. Objednávku nie je možné poslať priamo cez webové stránky www.tauricon.sk.

Obchodný prípad

Tvorba cenovej ponuky vzniká na základe dopytu od zákazníka. Dopyt od zákazníka môže mať e-mailovú, faxovú, telefonickú alebo osobnú formu. Na základe dopytu prevádzkovateľ tejto stránky vystaví cenovú ponuku, na ktorej sú všetky potrebné informácie vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súčasťou cenovej ponuky sú aj Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Tauricon s.r.o.. Skôr než zákazník odošle svoj dopyt, potvrdzuje, že pred jeho odoslaním sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí.

Ceny, ktoré sú uvádzané na cenových ponukách predávajúcim sú vždy bez DPH a platnosť cenovej ponuky je na cenovej ponuke riadne vyznačená. Cena na cenových ponukách je stanovená vždy samostatne za tovar a samostatne za služby. Ceny, ktoré sú uvedené na cenových ponukách bez DPH sú v prípade objednávky následne uvádzané na faktúrach bez DPH a s príslušnou sadzbou DPH.

Pre rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie sa na žiadosť dopytujúceho môže cenová ponuka vystaviť s DPH.

Cenová ponuka nebude vystavená pokiaľ kupujúci nemá pridelené IČO.

 

Objednávka

Ak sa kupujúci rozhodne na základe vystavenej cenovej ponuky tovar/službu objednať, potvrdzuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí.

V prípade, že sa zákazník/kupujúci rozhodne tovar objednať na základe vystavenej cenovej ponuky, pošle predávajúcemu objednávku, kde uvedie minimálne názov tovaru/služby, množstvo a cenu bez DPH za jeden kus. Predávajúci uvíta, ak kupujúci uvedie na objednávke aj objednávacie číslo tovaru/služby, resp. odvolávku na číslo cenovej ponuky vystavenej predávajúcim.

Objednávka od kupujúceho musí mať e-mailovú formu alebo tlačenú formu poslanú prostredníctvom pošty.

Za objednávku sa považuje aj objednávka ústnou formou pri osobnom jednaní, kde obidve strany súhlasia s dohodnutými náležitosťami obchodného prípadu viažúceho sa k finálnej objednávke.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy vzniká obchodný/zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci si je vedomý a súhlasí s tým, že predávajúci začína týmto spracovávať jeho osobné údaje, bližšie informácie v časti ochrana osobných údajov.

Každá objednávka od zákazníka je predávajúcim potvrdená e-mailovou formou do troch pracovných dní. Potvrdením predávajúci potvrdí príjem objednávky od kupujúceho a oznámi predbežný termín dodania tovaru. V prípade, že by sa termín dodania zmenil bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a to telefonickou alebo e-mailovou formou. Pokiaľ by došlo k zmenám, resp. k nesúladu medzi cenovou ponukou a objednávkou, bude táto skutočnosť oznámená zákazníkovi. Zákazník má právo na základe predmetných zmien (termín dodania, cena) odstúpiť od objednávky.

V prípade, že predávajúci nepošle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky, doporučujeme, aby kupujúci kontaktoval predávajúceho a to z dôvodu toho, že mohlo dôjsť aj k technickej alebo softwarovej poruche, ktorá neumožnila doručenie objednávky.

Poslaním objednávky zákazníkom a jej potvrdením predávajúcim vzniká medzi obidvoma stranami obchodný právny vzťah, kúpna zmluva, ktorá je tvorená objednávkou zákazníka a cenovou ponukou predávajúceho. Táto objednávka/kúpna zmluva sa riadi platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Tauricon, s.r.o..

Ak si zákazník objedná nový tovar, ktorý sa bude vyrábať na zákazku, tento tovar nie je možné stornovať a po dodaní vrátiť (pokiaľ sa nejedná o reklamáciu). Predávajúci má pri výrobe tovaru na zákazku právo vystaviť zákazníkovi predfaktúru a tá bude ešte pred zadaním do výroby plne zaplatená zákazníkom.

Potvrdenie objednávky:

Každá objednávka, ktorú pošle objednávateľ, je vystavená podľa našej cenovej ponuky. Každá cenová ponuka je vystavená podľa našich VOP a aj prijatie a potvrdenie objednávky je podľa našich VOP. Plnenie objednávky (jej dodanie) sa tiež riadi podľa našich VOP. Predávajúci neberie do úvahy pri potvrdzovaní objednávky VOP objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ nesúhlasí s našim potvrdením objednávky a s našimi VOP, má právo stornovať objednávku do jedného pracovného dňa (pracovný deň potvrdenia objednávky a jeden nasledujúci pracovný deň). Ak tak neučiní, po jednom pracovnom dni od doručenia potvrdenia objednávky platia automaticky naše VOP. Potvrdenie objednávky sa posiela na e-mailovú adresu zákazníka, z ktorej prišla objednávka, alebo na e-mailovú adresu určenú zákazníkom.

Potvrdenie objednávky prebehne prostredníctvom nášho tlačiva s názvom Potvrdenie objednávky. Spoločnosť Tauricon, s.r.o. nepotvrdzuje objednávky na tlačivá, ktoré poslal zákazník.

 

Odstúpenie od objednávky

Zákazník má právo odstúpiť od objednávky (stornovať objednávku) v tom prípade, že sa neprimerane predĺžil termín dodania objednaného tovaru/služby, toto neplatí pri výrobe na zákazku.

Zákazník má ďalej právo odstúpiť od objednávky (stornovať objednávku) v tom prípade, že sa zmenila cena.

Tento prípad nastáva vtedy, ak na objednávke kupujúceho bude rozdielna cena v neprospech zákazníka oproti potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho.

Skutočnosť, že kupujúci odstupuje od objednávky, musí oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo e-mailovou formou.

Ďalej možno od objednávky odstúpiť (stornovať objednávku) aj z iných dôvodov pokiaľ túto skutočnosť kupujúci včas oznámi predávajúcemu a to opäť telefonickou alebo e-mailovou formou. Napr. zákazník, chce objednávku stornovať v štandardnom čase dodania, keď tovar objednávky ešte nie je dodaný zákazníkovi. Aj tu platí možnosť stornovania objednávky pokiaľ už tovar nebol expedovaný a nie je na ceste k zákazníkovi.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od objednávky (stornovať objednávku) pokiaľ sa jedná o špeciálny tovar, tovar vyrobený na zákazku alebo náhradné diely. Táto skutočnosť býva predávajúcim uvedená už v cenových ponukách alebo pri potvrdení objednávky.

Predávajúci má právo odstúpiť od plnenia objednávky v tom prípade, že:

 • produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • produkt neplní kvalitatívne predpoklady a zákazníkovi môže byť dodaný nekvalitný produkt,
 • zákazník/kupujúci sa dostal do finančných ťažkostí,
 • na zákazníka/kupujúceho bol medzičasom vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia,
 • zákazník má dlhy voči daňovému úradu SR, sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
 • zákazník má neetické správanie,
 • zákazník by mohol zneužiť produkt v rozpore s legislatívou SR alebo využiť na trestnú činnosť.

 

Dodanie tovaru a doba dodania

Dodanie tovaru prebieha vlastným rozvozom, osobným odberom alebo kuriérskou službou. Predávajúci pri dodávaní tovaru zákazníkovi nevyužíva služby Slovenskej pošty a.s. Tovar môže byť dodaný z firmy Tauricon, s.r.o. Púchov alebo priamo od dodávateľa/výrobcu, ktorého Tauricon, s.r.o. na Slovensku zastupuje.

Predávajúci preferuje dodanie tovaru prostredníctvom svojho zmluvného partnera: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., skrátene DPD.

Predávajúci dodá tovar na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho alebo dodatočnom upresnení zo strany kupujúceho.

Tovar je zo spoločnosti Tauricon s.r.o. Púchov pred expedíciou riadne skontrolovaný a starostlivo zabalený, vždy označený nálepkou – pozor krehké s piktogramom „pozor sklo“. Nový tovar sa nedodáva skalibrovaný, prvotná kalibrácia sa zabezpečí vždy na želanie zákazníka/kupujúceho. Súčasťou balenia nového tovaru môže byť skúšobný protokol/certifikát výrobcu, ktorý však nenahrádza akreditovanú kalibráciu. Akreditovaná kalibrácia sa objednáva zvlášť a so súhlasom kupujúceho, je to platený úkon.

V prípade, že objednaný tovar je expedovaný priamo od výrobcu ku kupujúcemu (z nemeckých, holandských alebo iných zahraničných skladov), spoločnosť Tauricon, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob balenia tovaru a nezodpovedá za žiadnu náhradu škody.

Dodacie lehoty sú vždy uvádzané v cenovej ponuke. Z hľadiska vzniku časového sklzu medzi cenovou ponukou a objednávkou môže dochádzať k zmene dodacieho termínu, túto zmenu predávajúci oznámi kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

Predávajúci môže do svojich cenových ponúk písať termín „výhrada medzipredaja“, čo znamená, že v čase tvorby cenovej ponuky bol tovar na sklade, ale pokiaľ zákazník pošle objednávku (napr. o dva dni neskôr) už nemusí byť tovar na sklade.

Pokiaľ je tovar skladom v Púchove, je vyskladnený do dvoch pracovných dní. Ak je tovar v externých zahraničných skladoch, je dodacia lehota zvyčajne do dvoch týždňov. V prípade zrýchleného dodania z Holandska alebo Nemecka, si môže zákazník objednať tzv. zrýchlenú prepravu (do troch pracovných dní). Cenu zrýchlenej prepravy predávajúci oznámi kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom.

Ak sa jedná o dodanie tovaru, ktorý sa vyrába na zákazku, dodací termín sa vždy uvedie do cenovej ponuky. Ak tento uvedený termín dodania sa predĺži (nie vinou spoločnosti Tauricon, s.r.o.), spoločnosť Tauricon, s.r.o. nenesie za túto skutočnosť žiadnu zodpovednosť a zákazník/kupujúci nemá žiadne právo finančnej kompenzácie. Túto skutočnosť zákazník pri objednávke plne rešpektuje.

Rovnako spoločnosť Tauricon, s.r.o. nezodpovedá za časové straty alebo časové oneskorenia v dodacích termínoch, ktoré nezapríčinila. V takýchto prípadoch spoločnosť Tauricon, s.r.o. nebude zákazníkovi kompenzovať žiadne finančné náhrady alebo produktové náhrady.

Pokiaľ tovar nie je skladom ani v externých skladoch, napr. Holandsku a Nemecku, táto skutočnosť sa oznámi kupujúcemu. Riešením sú nasledovné možnosti:

 • akceptovať navrhnutú dodaciu lehotu,
 • neakceptovať dodaciu lehotu a odstúpiť od objednávky,
 • dodať alternatívny tovar po odsúhlasení zákazníkom, ktorý je práve v tom čase na sklade (môže byť zmena ceny, čo je predmetom dohody medzi obidvoma stranami).

Predávajúci má možnosť objednať kuriérsku službu DPD do 12.00 hod. v príslušný deň, t.z. že predávajúci do 12.00 hod. príslušného dňa môže fyzicky balík zabaliť a pracovník kuriérskej služby aj v ten príslušný deň balík vyzdvihne.

Pokiaľ predávajúci objedná kuriérsku službu po 12.00 hod. príslušného dňa, bude balík vyzdvihnutý pracovníkom kuriérskej služby nasledujúci deň.

Výška nákladov na dopravu je vždy uvádzaná v cenovej ponuke a môže byť upresnená ešte pri potvrdzovaní objednávky (jedná sa hlavne o nadrozmerný tovar).

 

Preberanie tovaru u zákazníka

Predávajúci posiela tovar vlastným rozvozom, osobným odberom alebo kuriérskou službou. Kupujúci je povinný objednaný tovar/balík prevziať. Tovar je zo spoločnosti Tauricon s.r.o. Púchov pred expedíciou riadne skontrolovaný a starostlivo zabalený, vždy označený nálepkou – pozor krehké s piktogramom „pozor sklo“.

Pri preberaní balíka je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť/celistvosť a kompletnosť zásielky.

Ak príde balík ku kupujúcemu poškodený alebo nekompletný, je kupujúci povinný toto uviesť do Zápisu o prebratí hneď pracovníkovi kuriérskej služby, resp. spísať Zápis o škode na zásielke priamo s pracovníkom kuriérskej služby. Následne odfotiť (aj mobilným zariadením) poškodený/nekompletný balík a poslať fotografiu balíka s poškodením predávajúcemu, že došlo k poškodeniu balíka pri preprave, resp. doručení k zákazníkovi. V prípade, že tak neučiní, považuje sa balík za riadne doručený v nepoškodenom stave. V prípade, že sa kupujúci rozhodne reklamovať tovar z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave, resp. doručení a nenahlási stav poškodenia balíka pracovníkovi kuriérskej služby (formou písomného zápisu) pri preberaní tovaru, nepošle v deň prebratia tovaru fotografiu poškodeného balíka predávajúcemu, bude táto reklamácia predávajúcim zamietnutá.

 

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť vždy po dohode s predávajúcim a to za podmienky, že tovar nebol rozbalený (pokiaľ bol zabalený v priehľadnom vákuovom balení), používaný, resp. poškodený. Môže tak učiniť do 4 pracovných dní po doručení tovaru. Jedná sa o prípady kedy si zákazník zle objednal, resp. sa pomýlil v objednávke. Ostatné prípady sa riešia individuálne.

Kupujúci má právo objednaný tovar vrátiť aj v tom prípade, že predávajúci mu dodá tovar odlišný alebo iný od objednaného. Za rovnakej podmienky ako je uvedené vyššie môže tak učiniť do 4 pracovných dní po doručení tovaru.

Toto neplatí pri špeciálnom tovare, tovare vyrobenom na zákazku a náhradných dieloch. Skutočnosť, že tovar nie je možné vrátiť je vždy uvedená v cenovej ponuke ako aj v potvrdení objednávky.

Tovar nemožno vrátiť ani v tom prípade, že zákazník meradlo nepoškodil, ale dal si ho označiť (gravírovaním, leptaním, vyiskrením, laserovaním alebo iným mechanickým spôsobom).

Tovar zákazník môže vráti osobne, kuriérskom službou alebo sa dohodne s predávajúcim a ten zabezpečí zvoz.

V prípade, že zákazník zasiela tovar kuriérskou službou je nutné tovar riadne zabaliť aby sa predišlo jeho poškodeniu.

V prípade poškodenia tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenia spoločnosť Tauricon, s.r.o. nenesie zodpovednosť za toto poškodenie.

Ak bude balík s tovarom evidentne poškodený alebo zle zabalený, nebude prevzatý a bude vrátený späť odosielateľovi, túto skutočnosť predávajúci ohlási bezodkladne kupujúcemu.

Zákazník je povinný pri vrátení tovaru, tovar poslať v originál balení so všetkými dokumentami, návodom na použitie a kompletným príslušenstvom (pokiaľ bolo súčasťou tovaru).

V prípade, že si zákazník dohodne vrátenie tovaru zvozom firmy Tauricon, s.r.o. a tovar nebude v potrebnom čase (príchodu pracovníka Tauricon k zákazníkovi) pripravený, môže byť účtovaný poplatok za dopravné náklady a čas strávený na ceste.

Pokiaľ zákazník vráti tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, môže sa stať, že tento tovar nebude prevzatý z časového hľadiska a balík sa vráti späť odosielateľovi. Doporučujeme zákazníkovi využiť kuriérske služby (vrátane kuriérskej služby Slovenskej pošty a.s.).

Náklady na vrátenie znáša kupujúci. Po vrátení tovaru, ktorý predávajúci riadne skontroluje a skonštatuje, že všetko je v poriadku, predávajúci uzná kupujúcemu vrátenie tovaru. Bez zbytočných oneskorení vystaví dobropis k faktúre a pošle ho kupujúcemu. Ak kupujúci medzičasom už zaplatil za tovar (ktorý chce vrátiť), predávajúci mu zaplatenú čiastku v plnej výške vráti na je ho účet. Číslo účtu pošle kupujúci na e-mail info@tauricon.sk. Predávajúci vráti dlžnú čiastku do 30 dní od doručenia tovaru.

 

Reklamácia tovaru, záručná lehota

Tovar možno reklamovať počas záručnej lehoty, ktorá je spoločnosťou Tauricon, s.r.o. stanovená na jeden rok.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

V prípade, že je meradlo ešte v záručnej lehote a predávajúci túto záruku uzná, povinnosťou predávajúceho je dať tovar opraviť tak, aby spĺňal normami dané kritériá. O postupe opravy bude predávajúci kupujúceho priebežne informovať.

Kupujúci má právo tovar reklamovať v tom prípade, že tovar nespĺňa požiadavky na funkčnosť, presnosť alebo poškodenie nezavinené zákazníkom, ale výrobcom. Kupujúci má právo tovar reklamovať aj v tom prípade, že je zjavné že tovar je funkčný, ale má v sebe konštrukčné chyby vedúce k nepresnosti alebo nezmyselnosti používania tovaru.

Predávajúci má právo reklamáciu neuznať v tom prípade, že zákazník svojou neodbornou obsluhou alebo nesprávnym zaobchádzaním tovar poškodil. Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy zákazník poškodil tovar nesprávnym skladovaním, nesprávnym používaním, či zaobchádzaním vo výrobe, alebo používaním v nevhodných pracovných podmienkach, pre ktoré tovar nebol určený. Záruka sa nevzťahuje tiež na poškodenia na produkte vzniknuté živelnými pohromami a nešťastiami (napr. požiar alebo vytopenie s nedbanlivosti zákazníka a pod.).

Záruka, reklamačné konanie sa taktiež nevzťahuje na nový tovar, ktorý si zákazník dal pred prvotnou kalibráciou akoukoľvek formou mechanicky označiť (gravírovanie, vyiskrovanie, leptanie, laserovanie, vyrážanie). Pokiaľ chce zákazník reklamovať nový tovar v záruke po prvotnej kalibrácii z dôvodu nefunkčnosti alebo nepresnosti, musí byť tento tovar zákazníkom vrátený nepoškodený a neoznačený.

Reklamačné konanie sa nevzťahuje na to, že zákazník si myslel, že dostane nový tovar automatický skalibrovaný a na základe tejto skutočnosti sa dodatočne dožaduje kalibrácie zdarma. Ako je napísané v bode Dodanie tovaru, nový tovar sa nedodáva skalibrovaný.

Predávajúci reklamáciu neuzná aj v tých prípadoch kedy meradlo pri používaní stráca svoje rozmery (opotrebenie), jedná sa o kalibre, ktoré sú vyrobené na určitý rozmer a používaním dochádza k zmene rozmerov. Pri kalibroch neplatí záruka jeden rok na opotrebenie.

Predávajúci má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na dlhšiu dobu vybavenia reklamácie v tom prípade, že sa jedná o špeciálny tovar, kedy výrobca nevie zabezpečiť výmenu tovaru alebo náhradný diel v čase do 30 dní. Túto skutočnosť predávajúci vždy konzultuje s kupujúcim a predávajúci sa zaväzuje byť nápomocný vybaviť reklamáciu čo najskôr a využiť všetky dostupné prostriedky smerom k výrobcovi aby dodal predmetný tovar čo najskôr.

Reklamovaný tovar môže zákazník vrátiť osobne, kuriérskom službou alebo sa dohodne s predávajúcim a ten zabezpečí zvoz.

V prípade, že zákazník zasiela reklamovaný tovar kuriérskou službou je nutné tovar riadne zabaliť aby sa predišlo jeho poškodeniu.

V prípade poškodenia tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenia spoločnosť Tauricon, s.r.o. nenesie zodpovednosť za toto poškodenie.

Ak bude balík s reklamovaným tovarom evidentne poškodený alebo zle zabalený, nebude prevzatý a bude vrátený späť odosielateľovi, túto skutočnosť predávajúci ohlási bezodkladne kupujúcemu.

Zákazník je povinný pri vrátení reklamovaného tovaru, tovar poslať v originál balení so všetkými dokumentami, návodom na použitie a kompletným príslušenstvom (pokiaľ bolo súčasťou tovaru).

V prípade, že si zákazník dohodne vrátenie reklamovaného tovaru zvozom firmy Tauricon, s.r.o. a reklamovaný tovar nebude v potrebnom čase (príchodu pracovníka Tauricon k zákazníkovi) pripravený, môže byť účtovaný poplatok za dopravné náklady a čas strávený na ceste.

Pokiaľ zákazník vráti tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, môže sa stať, že tento tovar nebude prevzatý z časového hľadiska a balík sa vráti späť odosielateľovi. Doporučujeme zákazníkovi využiť kuriérske služby (vrátane kuriérskej služby Slovenskej pošty a.s.).

V prípade, že predávajúci uzná kupujúcemu reklamáciu, bez zbytočných oneskorení vystaví dobropis k faktúre a pošle ho kupujúcemu. Ak kupujúci medzičasom už zaplatil za reklamovaný tovar, predávajúci mu zaplatenú čiastku v plnej výške vráti na je ho účet. Číslo účtu pošle kupujúci na e-mail info@tauricon.sk.

Predávajúci vráti dlžnú čiastku do 30 dní od doručenia tovaru.

Predajca Tauricon, s.r.o. nezodpovedá v žiadnom prípade, za reklamácie u zákazníka.

Akákoľvek snaha zákazníka získať finančnú kompenzáciu za to, že dostane reklamáciu na ním vyrobené kusy (výrobky) a bude tvrdiť, že pri kontrole použil meradlá zakúpené v spoločnosti Tauricon, s.r.o., a že práve tieto meradlá môžu za reklamáciu, ktorú dostal, bude táto snaha spoločnosťou Tauricon s.r.o. odmietnutá. Zákazník pri objednávke nášho tovaru s týmto odsekom jednoznačné súhlasí a nemá právo požadovať akúkoľvek kompenzáciu.

 

Cena a platobné podmienky

Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri potvrdzovaní objednávky. Platné cenníky ako aj ceny v cenových ponukách sú uvádzané bez DPH.

Ceny bez DPH sú uvádzané na cenových ponukách zvlášť za:

 • tovar,
 • služby,
 • náklady na dopravu,
 • balné,
 • alebo podľa želania zákazníka.

Výška nákladov na dopravu je vždy uvádzaná v cenovej ponuke a môže byť upresnená ešte pri potvrdzovaní objednávky (jedná sa hlavne o nadrozmerný tovar).

Za tovar/služby nie je možné platiť hotovosťou. Spoločnosť Tauricon, s.r.o. nemá k dispozícii registračnú pokladnicu.

Predávajúci je platcom DPH, preto všetky ceny na vystavených faktúrach za tovar/služby sú uvedené bez DPH a k nim sa pripočíta prislúchajúca sadza DPH.

Predávajúci vystaví za objednaný tovar/službu kupujúcemu faktúru alebo predfaktúru, resp. zálohovú faktúru. Na faktúre sú všetky potrebné náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky vrátane dohodnutého dátumu splatnosti.

V prípade predfaktúry alebo zálohovej faktúry predávajúci postupuje vždy individuálne. Dôvodom môžu byť dohodnuté špeciálne dodacie podmienky, výroba na zákazku, špeciálny tovar ale aj platobná neschopnosť zákazníka či jeho negatívne ekonomické výsledky. Predávajúci môže podľa dohody so zákazníkom poslať tovar aj formou dobierky.

Všetok vyfakturovaný tovar zákazníkovi je do jeho úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Za zaplatený tovar sa považuje ten tovar, ktorého vyfakturovaná hodnota v plnej výške (vrátane DPH, ak ju faktúra obsahuje) bola pripísaná na účet predávajúceho. Účet predávajúceho je riadne vyznačený na faktúre.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.

 

Posielanie tovaru na kalibráciu a servis

Ak chce zákazník využiť naše služby servisného alebo kalibračného oddelenia, môže poslať tovar osobne, kuriérskou službou alebo sa dohodne s predávajúcim a ten zabezpečí zvoz.

Pri meradlách na kalibráciu, prípadne servis, musí byť vždy pribalený v balíku zoznam meradiel a objednávka. Pri meradlách určených na servis musí byť vždy uvedený aspoň približný popis poruchy, v opačnom prípade môže byť účtovaný poplatok za diagnostiku meradla.

Meradlá na kalibráciu musia byť dodané úplné vrátane príslušenstva. Pri špeciálnych meradlách musí byť dodané aj potrebné príslušenstvo (napr. sieťový adaptér, nastavovacie mierky, etalóny a pod.), pokiaľ zákazník disponuje návodom na použitie, tak aj ten.

V prípade, že zákazník zasiela tovar kuriérskou službou je nutné tovar riadne zabaliť aby sa predišlo jeho poškodeniu. V prípade poškodenia tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenia spoločnosť Tauricon, s.r.o. nenesie zodpovednosť za toto poškodenie.

Ak je balík s tovarom evidentne poškodený alebo zle zabalený, nebude prevzatý a bude vrátený späť odosielateľovi.

V prípade, že si zákazník dohodne poslanie meradiel zvozom firmy Tauricon, s.r.o. a meradlá nebudú v potrebnom čase (príchodu pracovníka Tauricon k zákazníkovi) pripravené, môže byť účtovaný poplatok za dopravné náklady a čas strávený na ceste.

Zákazník pri posielaní tovaru na kalibráciu alebo do servisu môže využiť služby nášho zmluvného partnera DPD. Stačí ak oznámi túto skutočnosť predávajúcemu a ten objedná kuriérsku službu DPD, ktorá na druhý deň od objednania príde balík vyzdvihnúť k zákazníkovi.

Pokiaľ zákazník pošle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, môže sa stať, že tento tovar nebude prevzatý alebo neskoro prevzatý, hlavne z dôvodu časového hľadiska. Balík sa tak môže vrátiť späť odosielateľovi, preto doporučujeme zákazníkovi využiť kuriérske služby (vrátane kuriérskej služby Slovenskej pošty a.s.).

Etický kódex

Všetci zamestnanci spoločnosti Tauricon, s.r.o. Púchov sa riadia etickým kódexom, ktorý patrí medzi interné predpisy spoločnosti.

Predávajúci a jeho zamestnanci majú právo nespolupracovať so zákazníkom vtedy ak:

 • zákazník nerešpektuje spoločensky uznané mravy a zásady správania sa,
 • zákazník používa vulgarizmy,
 • zákazník je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
 • zákazník požaduje za obchodnú spoluprácu neprináležiacu odmenu,
 • zákazník zneužíva spoločnosť Tauricon v niekoľkonásobnom opakovanom dopytovaní, ktoré nevedie k obchodnému prípadu.

Ďalej predávajúci alebo jeho zamestnanci majú právo nespolupracovať so zákazníkom, ktorý vystupuje inkognito, nechce uviesť svoje meno alebo spoločnosť, v ktorej pracuje. Toto platí pre telefonickú komunikácie alebo aj pre e-mailovú komunikáciu. V takomto prípade nemusí byť zákazník vybavený. Rovnako predávajúci a jeho zamestnanci majú právo nespolupracovať so zákazníkom, ktorý dopytuje alebo ponúka taký tovar/služby, ktoré nesúvisia s obchodným zameraním predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom sa riadia právnym poriadkom SR. Ak by bol v právnom vzťahu s Prevádzkovateľom zahraničný zákazník, obidve strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky.

Všetky práva k webovej stránke www.tauricon.sk, jej dizajn, grafika, obsah, fotky, videá, logá, ochranné známky (ak má Prevádzkovateľ) patria Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má od svojich dodávateľov, resp. výrobcov, ktorých na Slovensku zastupuje, povolenie a právo používať na stránke www.tauricon.sk ich fotky, videá, logá, prospekty a katalógy.

Z týchto dôvodov je vyslovene zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať, kopírovať alebo inak zneužívať webové stránky www.tauricon.sk alebo ich časť, bez vysloveného súhlasu Prevádzkovateľa.

Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia, Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi uzavretím objednávky alebo kúpnej zmluvy.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

Aktualizované obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 24.5.2018, čím sa nahradzujú obchodné podmienky platné od 01.01.2014. 

Tieto obchodné podmienky nemožno kopírovať ani nijako inak rozširovať.


Spolupracujeme
Predvádzacie
miestnosti
Vedieť viac
Prevádzka Púchov:
Mitutoyo predvádzacia miestnosť
Haimer predvádzacia miestnosť

Adresa:
Trenčianska 1279
020 01 Púchov
Slovenská republika

GPS: N 49° 06′ 34.83″, E 18° 19′ 34.92″

 

Kontakt na prevádzku:

Telefón: +421 (0)42 426 0 030
Telefón: +421 (0)42 426 0 032
Fax: +421 (0)42 426 0 043
Mobil: +421 (0)905 332 173

Dopytový košík
Vyprázdniť košík